Petycja do Prezydenta

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie kampanią i jej poparcie wyrażone podpisaniem petycji. Petycja wraz z zebranymi podpisami została przekazana do Prezydenta RP, Premiera RP oraz Ministra Zdrowia. O reakcji władz będziemy informować Państwa na bieżąco.


Poniżej przedstawiamy treść przesłanej petycji:

 

Szanowny Panie Prezydencie

My Obywatele tego kraju, ze względu na nasze bezpieczeństwo zdrowotne pragniemy wyrazić swój sprzeciw wobec sprzedaży leków poza aptekami i domagamy się wprowadzenia i egzekwowania takich uregulowań prawnych, które zagwarantują bezpieczny dostęp do leków i suplementów diety.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w art. 68 ust. 1 oraz art. 76 wyraża fundamentalną zasadę, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a na władzach publicznych spoczywa obowiązek ochrony przed działaniami zagrażającymi zdrowiu. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 j.t. ze zm.), wskazane zostały „placówki obrotu pozaaptecznego” uprawnione do sprzedaży leków.

Zgodnie z art. 71 ust. 3 ustawy - Prawo farmaceutyczne, Minister Zdrowia ma obowiązek określenia między innymi kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w „placówkach obrotu pozaaptecznego”. Ma się kierować przy tym bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych oraz wymaganiami dotyczącymi przechowywania i dystrybucji produktów leczniczych w tych placówkach.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r., na podstawie powyższego art. 71, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 21, poz. 118) w paragrafie 2 stanowi, że w sklepach ogólnodostępnych osoby wydające produkty lecznicze muszą posiadać wiedzę z zakresu zastosowania i przechowywania sprzedawanych produktów leczniczych nabytą z informacji zawartych w ulotkach załączanych do tych produktów.

Tak stanowią przepisy prawa. W rzeczywistości wygląda to następująco.

Badania rynku pokazują, że nawet 36 % Polaków kupuje leki OTC w hipermarketach, sklepach osiedlowych i drogeriach.

Do zakupu leków lub suplementów diety poza apteką często zachęca pacjentów niższa cena w porównaniu z apteką, co jest wynikiem braku konieczności zatrudnienia wykwalifikowanego personelu i ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z właściwym przechowywaniem przez sprzedawców.

Na stacjach benzynowych, w sklepach i w kioskach sprzedawane są leki zawierające tę samą substancję czynną a różniące się jedynie nazwą. Umożliwia to zakup kilku takich samych produktów leczniczych, z czego pacjenci często nie zdają sobie sprawy. Może to prowadzić do nieświadomego przyjęcia toksycznej dawki leku i uszkodzenia nerek lub wątroby. Ważna jest także kwestia interakcji z innymi lekami. Pacjent, a w tym wypadku klient, podczas zakupu preparatów leczniczych nie otrzymuje porad dotyczących sposobu ich zażywania, przeciwwskazań czy możliwych interakcji z innymi preparatami leczniczymi. Nieprzeszkolony personel nie posiada wiedzy niezbędnej do wskazania na wszystkie te zagrożenia.

W przypadku zakupu i zażywania leków i preparatów leczniczych poza kontrolą farmaceuty istnieje możliwość wystąpienia zjawiska uzależnienia psychicznego czy lekomanii. Obecnie obserwuje się wzrost zakupu tego typu produktów przez osoby, którym w rzeczywistości nie są one potrzebne. Aptekarz ma prawo odmowy sprzedaży produktu leczniczego, jeśli podejrzewa, że może on zagrozić życiu lub zdrowiu pacjenta. Może też odmówić wydania leku osobie poniżej 13 roku życia. W obrocie pozaaptecznym dostęp do preparatów nie jest niczym ograniczony, a nikt nie reaguje w powyżej wskazanych zagrożeniach. Leki są wręcz eksponowane tuż obok słodyczy co ma sprawić, że będą takim samym jak one produktem impulsowym.

Powszechnie znanym faktem jest, że poza apteką nie zawsze są przestrzegane wymagania dotyczące przechowywania produktów leczniczych. Nie zwraca się uwagi na odpowiednią temperaturę oraz wilgotność. Wiele leków eksponowane jest w witrynach, gdzie poddawane są szkodliwemu działaniu promieni słonecznych. Takie naruszanie zasad właściwego przechowywania niesie poważne konsekwencje - leki mogą ulec rozkładowi na substancje toksyczne, które zagrażają zdrowiu i życiu pacjenta. Pamiętajmy również, że data ważności preparatu leczniczego na opakowaniu dotyczy produktu właściwie przechowywanego.

Kolejna kwestia to przeterminowane leki i preparaty lecznicze. Podlegają one utylizacji na koszt podmiotu wprowadzającego je do obrotu. W aptekach działania w przypadku zaistnienia takiej sytuacji podejmowane są natychmiastowo, podmioty prowadzące sprzedaż leków w obrocie pozaaptecznym nie mają obligatoryjnego obowiązku podpisywania umów z firmami prowadzącymi utylizację leków ani prowadzenia dokumentacji z tym związanej. Co wówczas? Kiedy i jak reaguje personel?

Organem uprawnionym do kontroli obrotu lekami w placówkach obrotu pozaaptecznego jest Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna. Biorąc pod uwagę fakt, że sprzedaż leków na stacjach benzynowych w drogeriach, supermarketach i kioskach, jest bardzo powszechna, trudno oczekiwać częstych i skutecznych kontroli we wszystkich tych miejscach.

Sprzedaż leków w obrocie pozaaptecznym jest powszechna, narastająca i pozbawiona kontroli, a co za tym idzie mamy do czynienia z poważnym zagrożeniem dla zdrowia obywateli.

Pod tym względem Polska wyróżnia się negatywnie na tle innych krajów Unii Europejskiej.

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli konieczne jest aby leki i preparaty zdrowotne występowały jedynie w obrocie aptecznym.

Dobrym przykładem może być nasz sąsiad Litwa - tam leki wróciły tylko do apteki.

My niżej podpisani mamy nadzieję, że pozytywnie rozpatrzy Pan naszą prośbę i leki wrócą tylko do aptek.


Do wiadomości:
1) Prezes Rady Ministrów;
2) Minister Zdrowia.