Sprzedaż leków w obrocie pozaaptecznym - polskie prawo nie zapewnia bezpieczeństwa

Do konsultacji społecznych trafiło rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

Na tle rozwiązań zagranicznych, aktualne polskie regulacje prawne odnoszące się do sprzedaży pozaaptecznej jawią się jako ze wszech miar nieadekwatne do celu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego polskich obywateli. Problem ten podnoszony jest od wielu już lat przez krajowe towarzystwa medyczne i samorząd aptekarski, które alarmują, że Polski model w sposób niebezpieczny zmierza ku najgorzej ocenianym z celowościowego punktu widzenia rozwiązaniom funkcjonującym w Zjednoczonym Królestwie, które dodatkowo obarczone zjawiskiem niemal nieograniczonej sprzedaży internetowej, są uznawane za najbardziej liberalne w negatywnym znaczeniu tego słowa. W znacznej większości państw członkowskich Unii Europejskiej regulacje odnoszące się do tzw. „sprzedaży pozaaptecznej”, są bardziej restrykcyjne niż w Polsce.

Czytaj więcej - kliknij tutaj.